АКАДЕМИЧНИ СПИСАНИЯ
 

Управление и образование

Индустриални технологии
   
English | Български    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии за рецензиране

След първоначална редакторска преценка и разпределение, всички постъпили ръкописи се подлагат на двойно сляпо рефериране, при което рецензиите за всяка статия се изготвят от двама анонимни експерти в съответната научна област. Статиите ще бъдат оценявани по следните критерии:

1. Обосновка на изследването
1.1.Целта/тезата на изследването е заявена ясно във въведението.
1.2.Изследването се опира адекватно на съответната литература.
1.3.Прегледът на литературата по изследвания проблем е обхватен и коректен.
1.4.Значението на изследването е категорично формулирано. Посочен е приносът на изследването за познанието или практиката в съответната или близка научна област.

2. Съдържание
2.1.Изследването е оригинално/новаторско; представя нови идеи, нови методи, нови факти или различни от известните до този момент подходи; провокира дискусия.
2.2.Проблемите са разгледани задълбочено и балансирано.
2.3.Изследователските методи са подходящи и подробно представени.
2.4.Данните/статистиката/ и доказателствата са съдържателни, надеждни, проверени и логично представени.
2.5.Анализът съответства на логиката на изследването и заключенията.
2.6.Резултатите са представени ясно и убедително, и не позволяват погрешна интерпретация, спекулация или предположения.
2.7.Направените изводи и заключения са подкрепени от наличните данни, логични са и са безпристрастни.
2.8.Изследването има научен апарат, включващ най-новите постижения в съответната област. Използваните източници са описани в библиографията съобразно библиографския стандарт, справките в текста са индексирани точно.

3.Структура и език
3.1.Ръкописът е структуриран логично.
3.2.Стилът е ясен и стегнат, използвани са книжовни форми на езика, текстът е граматически точен.
3.3.Заглавието е конкретно и отговаря на съдържанието.
3.4.Резюмето е достатъчно информативно -посочва целта на изследването, извършената дейност и резултатите на изследването.
3.5.Въведението съдържа изследователски цели и задачи, теза, методи, литературен преглед, значимост и принос на изследването към теорията и/или практиката.
3.6.Всички фигури, таблици и снимки са подходящи и необходими; имат обозначение и номерация; мерните единици са точни; източникът на данните е посочен; данните са интерпретирани правилно.
3.7.Използва се необходимата научна терминология; термините, символите и концепциите са дефинирани точно.

 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov