АКАДЕМИЧНО СПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ISSN 13126121
   
English | Български    
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академично списание "Управление и образование"

Издател: Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, България
Периодичност: веднъж годишно
Печатен ISSN: 13126121

Академичното списание "Управление и образование" е ежегодно периодично научно издание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Списанието дава възможност да се представят в теоретично-информационен план сложните икономически, образователни, исторически, политически, философски и културни проблеми на местно, национално и международно равнище, които ангажират вниманието на научната общност в условията на европейска интеграция и глобализация.
Списанието насърчава новаторското изследване, сравнителните подходи, критичната мисъл и разнообразието на международни отношения и геополитически възгледи в Балканския регион и Европа. Целта му е да се утвърди като научен форум, който да събере на едно място различни и дори коренно противоположни научни становища.
Академичното списание Управление и образование е реферирано списание, което се публикува веднъж годишно.

Рецензиране
След първоначална редакторска преценка и разпределение, всички постъпили ръкописи се подлагат на двойно сляпо рефериране, при което рецензиите за всяка статия се изготвят от двама анонимни експерти в съответната научна област. Статиите се оценяват по множество критерии - списък с критериите.

Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания - EBSCO.

Главен редактор:
проф. д-р Иван Димитров

   
   
   
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov