МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
20 - 21 Юни, 2024 - БУРГАС
   
English | Български    
     
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Образование, наука, икономика и технологии"

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

1.Изисквания към участниците

 

Двудневната конференция ограничава възможността авторите да участват с повече от два доклада самостоятелно или в съавторство.

Докладите не трябва да надхвърлят 10 стандартни страници, включително таблици, графики и други илюстрации.

Всички постъпили ръкописи се подлагат на двойно сляпо рефериране, при което рецензиите за всяка статия се изготвят от двама анонимни експерти в съответната научна област. За да бъдат публикувани в списанията, статиите трябва да отговарят на определени критерии.

 При оформяне на докладите авторите трябва да спазват следните изисквания::

1.Заглавие – на български или руски, Bold

2.Имена на авторите на български  – без титли и институции,

3.Заглавие на английски език, 

4.Имена на авторите на английски език - без титли и институции

5.Резюме на английски за докладите на български или руски език - между 250 и 300 думи,

6.Ключови думи,

7.Основен текст,

8.Литература,

9.Информация за контакти с автора или авторите.

 

2. Изисквания за форматиране на докладите

 

Докладите трябва да бъдат написани на компютърна програма Word for Windows в DOC  формат. Материалите се изпращат по електронен път до организаторите.

 • Менютата се настройват по следния начин:

Page setup – margins: Top-2 cm; Bottom – 3 cm; Left – 3 cm; Right – 2 cm;

Paper Size – A4;

Font – Times New Roman; Font Style – Regular; Size – 11 (шрифтът на текст вътре в таблици, графики или фигури може да е с по-малък размер);

Paragraph – Line Spacing All; Single; Alignment: всички останали опции сочат 0;

 • Страниците на доклада не се номерират;

 • Заглавието на доклада се изписва след отстъп от 6 празни реда, на български език с главни букви, центрирано, Bold;

 • След един празен ред под заглавието с малки букви се изписват имената на автора или авторите – собствено и фамилно, без съкращения;

 • След един празен ред следва заглавие на доклада на английски език с главни букви, центрирано, Bold;

 • След един празен ред се изписва името на автора /авторите, изцяло собствено и фамилно на английски език, малки букви;

 • След един празен ред с отстъп 0,5 cm се изписва ABSTRACT при доклади на български и руски език, главни букви, Italic, Bold, Size – 10, и резюмето на английски език Size – 10, Italic;

 • След резюмето на нов ред с отстъп 0,5 cm се изписват ключовите думи на английски език – Key words – Bold. Самите ключови думи не се изписват Bold, Size – 10, Italic;

 • След един празен ред се излага основния текст на доклада, оформен в две колони: Columns: Presets – Two; Spacing – 0.6 cm ;

 • Отстъп на нов ред : Format, Paragraph, Special – First line, By – 0.5 cm ;

 • Подзаглавия в доклада се изписват с главна начална буква и следващи малки букви, без номерация, Bold, на нов ред, с интервал един ред;

 • Не се допуска използването на bold на отделни думи или изречения в текста;

 • Подзаглавия в доклада се изписват с главна начална буква  и следващи малки букви, без номерация, bold;

 • За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document;

 • Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, независимо от програмата, на която са изработени, а номерацията им е с арабски цифри. Допустим размер на графики и фигури е 15 х 15 cm, а размерът на таблиците не трябва да бъде по-голям от един лист, формат А4, форматиран според указанията. Ориентирането на фигурите, таблиците и графиките е Portrait. Между текста и фигурите, графиките и таблиците се оставя един празен ред. Съкращението Фиг. и номерът (малки букви, Bold) се изписват под фигурите и графиките, а думата Таблица и съответният номер (малки букви, Bold) се изписват над таблицата. Текстът към тях е подравнен вляво;

 • Формулите се създават в редактор на Word или се вграждат като обекти в случаите на използване на специални програми;

 • ЦИТИРАНЕ

 Цитираната в текста литература се означава в скоби с фамилията на автора (авторите) и годината на публикацията – например: (Stoyanov, 2003). Ако позоваването на източника съдържа дословен цитат, той се поставя в кавички, а след годината на издаването се посочват страницата/страниците (Stoyanov, 2003, р. 45). Ако авторите са повече от един, при първото позоваване се изписват фамилните имена на всички съавтори, а при всяко следващо – само на първия автор с добавяне на " et al “;
За ръкописите в хуманитарната област се препоръчва използването на Оксфордския стил на цитиране чрез номериране на бележките в текста в последователно нарастващ ред, като цифрите се поставят в квадратни скоби, започвайки от [1] - [1], [2], [3] и т.н. Бележките в края на статията следват реда на номерацията в текста. Списъкът с бележки е последван от библиографски списък на използваната литература, подредена по азбучен ред.

 • След интервал от един ред от основния текст на доклада се изписва Литература.

В списъка на използваната литература се включват само упоменати в статията източници. Те се подреждат по азбучен ред на фамилните имена на първите автори. При цитиране на повече от  едно заглавие от един и същи автор, източниците се подреждат хронологично, като на първо място се поставят неговите самостоятелни публикации.

ВАЖНО:

Библиографията (използваната литература) в докладите, която е на кирилица или на различна от латиница азбука, следва да се транслитерира на латиница като се използва програмата  http://2cyr.com/?7
Допуска се превеждане на заглавието на литературния източник на английски език като след него се записва в скоби езика на оригинала, например (bul).

Изисквания за библиографско описание на литературните източници:

А) Редът на библиографското описание е следният: имената на първите авторите са изписани в инверсия (фамилно, инициали на собственото и бащиното). При повече от трима автори се посочват имената на първите трима и се добавя “et al.“. След имената на авторите се посочва година на издаване, заглавието на статията или непериодичното издание. Следват издателските данни – място на издаване (изписва се в пълна форма), издателство, страници. Несамостоятелни части (томове, глави, раздели) , ако са номерирани, озаглавени или обособени по някакъв начин, се посочват след сведенията за изданието като цяло. Публикации, включени в непериодични и периодични издания (статии, рецензии и др.) се описват, като след сведенията за тях се дават сведения за източника.
При материали, ползвани от Internet, освен адреса се посочва и датата, на която са изтеглени.
Б) Заглавията на списанията и книгите се изписват с различен курсив.

Примери
Непериодични издания:
Dzhonev, S. 2001. Sotsialna organizatsiya. Tom 1 – 3. Sofiya, Sofi – R.
Gerganov, E., Hr. Kyuchukov. 1999. Obrazovatelni naglasi na romite v Balgariya. Sofiya, Izd. Tiliya.
Walker, J.R., and T. Taylor. 1998. The Columbia guide to online style. New York: Columbia Univ. Press
Статии:
Stoycheva, K., H. Silgidzhiyan. 1999. Tolerantnost kam neopredelenost i Az – obraz pri yunoshi. Balgarsko spisanie po psihologiya, № 1 – 2, s. 89 – 102.
Rusinova, V., T. Stoitsova, E. Pecheva i dr. 1999. Teoretichen analiz na liderstvoto v psihologiyata. Balgarsko spisanie po psihologiya, № 1 – 2, s. 5 – 14.
Cermak, Sh., L. Daunhauer. 1997. Sensory Processing in the Postinstitutional child. The American Journal of Occupational Therapy, 51, 7: 500 – 507.
Самостоятелно оформени части от непериодични издания (монографии, сборници):
Aleksandrova, N. 2005. Spetsifika na subektnostta prez kasnite etapi na ontogeneza. Sb. nauchni dokladi “III natsionalen kongres po psihologiya”. Sofiya, Sofi – R, s. 15 – 19.
Smith, C., 1979. Application of option pricing analysis. In: Bicksler, J. (Ed.), Handbook of Financial Economics. North Holland, Amsterdam, pp. 80-121
Уебсайт:
Evanston Public Library Board of Trustees. Evanston Public Library strategic plan, 2000–2010: A decade of outreach. Evanston Public Library. http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

 

 • След интервал от два реда се изписват пълните имена на авторите, титлите им, институцията, която представляват, адрес и електронна поща на английски език

       

Доклади, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат публикувани. Платени такси не се връщат.

 

Изтеглете образец на доклад според техническите изисквания за тематични области "Обществени и хуманитарни науки" и "Здравеопазване"

 

Изтеглете образец на доклад според техническите изисквания за тематична област "Технически и природни науки"

 

 

3. Изисквания при представяне на докладите

 • Условия за представяне на доклада:
 1. Представяне на доклада до 10 минути
 2. Дискусия по доклада – 5 минути
 • Ползване на мултимедиен проектор

Материалите, които ще бъдат демонстрирани с мултимедиен проектор, трябва да бъдат изготвени  в Microsoft Power Point формат и записани на флаш-памет.

Не се поема отговорност за материали записани на флаш-памет, DVD и други носители.

 

 

 

 

 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov